MEDUKA je dobrovolné, nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, případně osob právnických, které své členy sdružuje na základě společného zájmu.

Tímto zájmem je zejména podpora kvalitních projektů samotných zdravotníků, které pomáháme realizovat od prvních definic až po finanční zajištění.

Stanovy

Stanovy občanského sdružení MEDUKA

Článek 8
Rada sdružení

 1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
 2. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
 3. Rada má nejméně 7 členů.
 4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 4x ročně.
 5. Rada zejména:
  • volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
  • koordinuje činnost sdružení,
  • svolává valnou hromadu,
  • zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
  • rozhoduje o přijetí za člena sdružení.
 6. Předseda zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem.
 7. K zajištění činnosti sdružení může rada zřídit sekretariát sdružení.
 8. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 9. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
 10. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu 12 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada.

  Článek: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12


Cílem sdružení je především vzdělávat laickou veřejnost, pacienty a pracovníky ve zdravotnictví ve zdravotní tématice zejména prostřednictvím internetu a dalších médií, pořádat soutěže a hodnocení zdravotních projektů a prostřednictvím grantových prostředků nebo sponzoringu zajišťovat jejich realizaci. Členem sdružení může být fyzická i právnická osoba z oboru.