MEDUKA je dobrovolné, nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, případně osob právnických, které své členy sdružuje na základě společného zájmu.

Tímto zájmem je zejména podpora kvalitních projektů samotných zdravotníků, které pomáháme realizovat od prvních definic až po finanční zajištění.

Stanovy

Stanovy občanského sdružení MEDUKA

Článek 5
Práva a povinnosti členů

 1. Člen sdružení má zejména právo:
  • účastnit se jednání členské schůze,
  • volit orgány sdružení,
  • být volen do orgánů sdružení,
  • obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
  • podílet se na praktické činnosti sdružení
  • využívat výhod, které sdružení svým členům poskytuje

 2. Člen má povinnost zejména:
  • dodržovat stanovy sdružení,
  • aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
  • svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
  • aktivně hájit zájmy sdružení a dodržovat všechny vnitřní dohody,
  • nekonat nic, co by bylo v rozporu se zájmy sdružení,
  • dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

 3. Člen sdružení souhlasí:
  aby Sdružení shromažďovalo a zpracovávalo evidenční údaje člena, kterými jsou: jméno, příjmení, titul, adresa bydliště nebo sídla, rok narození nebo IČO, kontaktní tel., resp. fax, resp. e-mail. Tyto údaje mohou být zpřístupněny výhradně pro účely sdružení nebo v případech stanovených zákonem. Členové Sdružení byli řádně poučeni ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb. o zachování jejich práv stanovených tímto zákonem.

Článek: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12


Cílem sdružení je především vzdělávat laickou veřejnost, pacienty a pracovníky ve zdravotnictví ve zdravotní tématice zejména prostřednictvím internetu a dalších médií, pořádat soutěže a hodnocení zdravotních projektů a prostřednictvím grantových prostředků nebo sponzoringu zajišťovat jejich realizaci. Členem sdružení může být fyzická i právnická osoba z oboru.