MEDUKA je dobrovolné, nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, případně osob právnických, které své členy sdružuje na základě společného zájmu.

Tímto zájmem je zejména podpora kvalitních projektů samotných zdravotníků, které pomáháme realizovat od prvních definic až po finanční zajištění.

Stanovy

Stanovy občanského sdružení MEDUKA

Článek 4
Členství

 1. Řádným členem sdružení se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli sdružení a zaváže se přispívat k jejich plnění. Řádným členem se může rovněž stát právnická osoba.
 2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.
 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 4. Členství zaniká:
  • vystoupením člena písemným oznámením radě,
  • úmrtím člena,
  • u právnické osoby jejím zrušením,
  • zrušením členství na doporučení rady
  • zánikem sdružení.
 5. Dokladem členství je potvrzení vydané radou sdružení.

Článek: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12


Cílem sdružení je především vzdělávat laickou veřejnost, pacienty a pracovníky ve zdravotnictví ve zdravotní tématice zejména prostřednictvím internetu a dalších médií, pořádat soutěže a hodnocení zdravotních projektů a prostřednictvím grantových prostředků nebo sponzoringu zajišťovat jejich realizaci. Členem sdružení může být fyzická i právnická osoba z oboru.